Prihodi od zarade na YouTube i plaćanje poreza i doprinosa

Prihode koje ostvarujete od prikazivanja reklama na vašim kanalima od YouTobe, pri tome ste rezident Srbije, podležu obavezi obračuna i plaćanja poreza i doprinosa.

 

Više na temu oprezivanja prihoda od „zarade na internetu“: http://www.biljanatrifunovicifa.com/2017/07/prihodi-od-youtube-porezi/

Proverite da li ste za preduzetnika – Za nove radnje 12 meseci bez plaćanja poreza i doprinosa od oktobra 2018.

Prvi iz serijala, ovaj video je namenjen pre svega onima koji zarađuju „preko interneta“ ali zakon važi za sve ravnopravno pa će tako svi biti u mogućnosti da 12 meseci testiraju sebe i svoje sposobnosti da sami zarade i „budu svoje gazde“ bez rizika da naprave poreski dug ili stvore sebi obaveze po drugim osnovima. Za nove radnje 12 meseci bez plaćanja poreza i doprinosa od oktobra 2018.

Freelance poslovi su veoma interesantni i relativno dobro plaćeni. Najčešće se usluge pružaju putem internete inostranim partnerima. Srbija je peta zemlja u svetu u procentima po broju freelans usluga. Veliki broj ljudi radi taj posao uspešno, ali nije regulisao svoj pravni status – odnosno plaćanje poreza i stalih dažbina…… Stručna platforma: www.biljanatrifunovicifa.com

Poreske olakšice i dostupna državna pomoć

Poštovane preduzetnice i preduzetnici, prosleđujemo Vam brošuru „Poreske olakšice i državna pomoć“. Veoma lepa i moderna brošura koju je izradila Privredna komora Srbije ima puno strana i slika, tekstova i informacija.

Dokument možete preuzeti ovde.

Po prvi put u postupku poreske kontrole može se desiti da NE DOBIJETE PREKRAŠAJNU PRIJAVU ako otklonite nezakonitosti u zadatom roku

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Reguliše postupak redovne i prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja U tom smislu, između ostalog, predlaže se izmena predmeta i sredstava prinudne naplate u smislu da se propisuje i prinudna naplata iz štednih uloga, kao i svih drugih prihoda na tekućim računima poreskih obveznika.

Predlažu se izmene člana 131. ZPPPA, radi efikasniijeg suzbijanja sive ekonomije, u smislu da u toku poreske kontrole poreski inspektor izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti:

 •  u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost prvi put,
 •  u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost drugi put i
 • u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi ova nepravilnost otkrije i treći put.

Predloženo je uvođenje novog člana 182a ZPPPA, kojim se omogućava da se protiv poreskog obveznika kome se u  postupku poreske kontrole otkrije nezakonitost u poslovanju ili postupanju koje su manjeg obima i značaja, kome je  poreski inspektor rešenjem naložio otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i ispunjavanje propisanih obaveza, neće podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno neće izdavati prekršajni nalog, ako taj poreski obveznik u naloženom roku otkloni utvrđene nezakonitosti i ispuni propisane obaveze.

Protiv poreskog obveznika koji u roku od 5 dana od dana prijema opomene, plati dugovani porez uvećan za kamatu obračunatu u skladu sa članom 75. ZPPPA, neće se podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno neće se izdavati prekršajni nalog.

Propisano je i da direktor Poreske uprave ili lice koje on ovlasti opredeljuje elemente i kriterijume koji predstavljaju osnov šta se smatra nezakonitošću u poslovanju ili postupanju u manjem obimu i značaju, na kraju svake kalendarske godine za narednu kalendarsku godinu.

Informacija - Nacrt ZPPPA
Informacija -Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV
Obrazac - Formular za dostavljanje komentara na nacrte zakona
PDV nacrt mart 2018
PDV Obrazlozenje 20_03_2018
ZPPA Nacrt Mart 2018
ZPPA Obrazlozenje Mart 2018
ZPPA Pregled odredaba Mart 2018

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

Na otvorenoj tematskoj sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor pod nazivom „Privatno-javni dijalog u inspekcijskom nadzoru u Republici Srbiji“, održanoj 2. februara 2018. godine, predstavljena je brošura

„PRAVA I OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA U REDOVNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU“

U cilju pokretanja kampanje podizanja svesti o pravima i obavezama privrede u postupku inspekcijskog nadzora, ova brošura ima za cilj da upozna privredne subjekte sa njihovim pravima i obavezama u inspekcijskom nadzoru.

VAŠE JE PRAVO DA: 

 1. budete upoznati sa pravima i obavezama koje imate u inspekcijskom nadzoru
 2. budete upoznati u koju kategoriju rizika je vaša delatnost razvrstana (za sve privredne subjekte se procenjuje stepen rizika, koji može biti neznatan, nizak, srednji, visok i kritičan)
 3. proverite u godišnjem planu inspekcijskog nadzora da li je planirano da vaša delatnost bude predmet nadzora i, ako jeste, u kom periodu godine (svi planovi su dostupni na sajtu www.inspektor.gov.rs)
 4. budete upoznati sa sadržajem kontrolnih lista i samostalno procenite i proverite zakonitost svog poslovanja pomoću kontrolne liste (sve kontrolne liste su objavljene na sajtu www.inspektor.gov.rs)
 5. tražite od inspekcije savet i savetodavnu posetu u skladu sa planom inspekcijskog nadzora i kapacitetima inspekcije, kao i druge oblike preventivnog delovanja koje ima prednost nad represivnim delovanjem inspekcije
 6. tražite da inspekcija potvrdi zakonitost vašeg poslovanja (potvrđujući nadzor u kome se donosi potvrđujuće rešenje, nalaz, izveštaj)
 7. zatražite službeno mišljenje ako ste u nedoumici oko tumačenja i primene nekog propisa, pri čemu je inspektor dužan da uvaži to mišljenje ukoliko ste postupili po njemu i ne izrekne inspekcijsku meru
 8. budete obavešteni o predstojećem nadzoru najkasnije tri radna dana unapred
 9. dobijete nalog za inspekcijski nadzor na početku nadzora, tako da znate šta je predmet nadzora i koje mu je planirano trajanje
 10. inspektor prema vama postupa učtivo i profesionalno i da vam predoči službenu legitimaciju
 11. budete upoznati sa aktima donetim u postupku inspekcijskog nadzora (zapisnik, zaključak, rešenje)
 12. vaše poslovanje bude provereno u granicama naloga i kontrolne liste, s tim da ukoliko inspektor u toku nadzora otkrije nezakonitost poslovanja, nalog se može dopuniti (dopunski nalog)
 13. učestvujete u izvođenju dokaza i upozorite inspektora da su neke od informacije koje mu dajete tajne
 14. uskratite davanje podataka koje je inspekcija dužna da pribavi po službenoj dužnosti, kao i podataka i izjava koje ste dali jednom od inspektora u zajedničkom nadzoru više inspekcije
 15. date pristanak na uviđaj inspekcije u vašem stanu, ili ga odbijete (osim kada se uviđaj vrši uz pisanu odluku suda)
 16. dobijete zapisnik o inspekcijskom nadzoru u roku od osam radnih dana od završetka nadzora i, ukoliko ih imate, stavite primedbe na zapisnik, odmah ili u roku od pet radnih dana
 17. podnesete žalbu na rešenje inspektora u roku od 15 dana od dana dostave rešenja
 18. tražite okončanje postupka ako inspektor nije doneo rešenje u predviđenom roku
 19. ukažete na nezakonitosti u postupku, zahtevate da se one otklone i tražite naknadu štete nastale nezakonitim inspekcijskim nadzorom
 20. ukažete na nejednaku inspekcijsku praksu, jer imate jednaka prava i obaveze i pravo na jednak tretman kao i drugi subjekti u istim ili bitno sličnim situacijama
 21. podnesete pritužbu na postupanje inspektora njegovom neposrednom rukovodiocu, zbog nezakonitog, nepravilnog ili nesavesnog rada, kao i da se obratite unutrašnjoj kontroli inspekcije i podnesete predstavku Upravnoj inspekciji
 22. podnesete tužbu Upravnom sudu protiv konačnog rešenja inspekcije
 23. zaključite sa inspekcijom sporazum o priznanju prekršaja u slučaju da ste ga počinili

VAŠA JE OBAVEZA DA: 

 1. poslujete u skladu sa zakonom, bezbedno i odgovorno
 2. poštujete integritet i službeni status inspektora
 3. savesno, pošteno i odgovorno učestvujete u postupku inspekcijskog nadzora
 4. postupite po preporukama inspektora koje ste dobili u savetodavnoj poseti
 5. omogućite inspektoru da nesmetano vrši nadzor i obezbedite mu potpune i tačne podatke, potrebna dokumenta i pristup odgovarajućem radnom prostoru i sredstvima rada
 6. obavestite inspektora ukoliko imate saznanja o preduzećima koja posluju u zoni sive ekonomije
 7. primite nalog za inspekcijski nadzor i budete prisutni tokom nadzora (osim ako postoje opravdani razlozi, o čemu ste dužni da blagovremeno obavestite inspekciju), ili će se inspekcijski nadzor vršiti u prisustvu službenog ili drugog lica koje se zatekne na licu mesta
 8. postupite po meri koju vam je inspektor izrekao
 9. otklonite nezakonitosti i štetne posledice koje je inspektor otkrio i obavestite ga pisanim putem o tome

NAPOMENA 

Ukoliko se radi o sprečavanju ili otklanjanju neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu ili biljni ili životinjski svet, inspektor može primeniti dodatna ovlašćenja, radi zaštite javnog interesa. U ovim slučajevima u obavezi je da u zapisniku obrazloži razloge za vanredno postupanje.

Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor
www.inspektor.gov.rs • kontakt@inspektor.gov.rs

Dokument možete pronaći i na stranici http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/prava-i-obaveze-privrednih-subjekata-u-redovnom-inspekcijskom-nadzoru

ili preuzeti u pdf formatu ovde:

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

© 2018 NALED
Ovaj dokument je nastao u okviru projekta uspostavljanja Jedinice za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor koji sprovode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i NALED uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj

Kako sa računarom i 30€ pokrenuti posao

LESKOVAC – Danas, u sredu 3. februara od 12 do 14 sati, u Tehničkoj školi Rade Metalac biće održan panel „Učeničko preduzetništvo i startap“. To je  drugi od tri panela u okviru Evropske nedelje startapova (Startup Europe Week 2016) u Leskovcu, koji uz učešće i podršku Evropske Komisije u Leskovcu organizuje Udruženje preduzetnika Leskovca.

Fokus ovog panela je učeničko preduzetništvo i šanse koje se pružaju na međunarodnom tržištu u okviru inovativnih startapova.
Predavači su iskusni programeri, frilenseri i menadžeri, koji će svoje veliko znanje podeliti sa učenicima srednjih škola i zainteresovanim lokalnim liderima.

12:00 – 12:15 Šta je Evropska nedelja startapa – Olivera Jović, koorganizatorka Evropske nedelje startapa za Leskovac
12:15 – 12:35 Kako sa računarom i 30€ pokrenuti posao – Milorad Tošić, osnivač i potpredsednik E-Tvrđave,vlasnik WebEx-a.
12:35 – 12:55 Uspeh i pad jednog start-upa – Andreja Pejić, marketing specijalista, stručnjak za CEO i marketing kampanje
12:55- 13:15 Rad za svetsko tržište iz Srbije – Miloš Bošković, frontend inženjer u Truedash-u (startup iz Londona koji se bavi poslovnom analitikom). Usko specijalizovao AngularJS i Laravel .
13:15 – 13:35 Tvoja karijera u tvojim rukama – Goran Mladenović, menadžer NiCAT-a   (Niški klaster naprednih tehnologija), konsultant, trener i motivacioni govornik.
13:35 – 13:45 Predstavljanje učeničkih dostignuća, profesor i učenici Tehničke škole Rade Metalac
13:45 – 14:15 Pitanja i odgovori

Startup Europe Week Serbia

Startup Europe Week Serbia

Prostor: Tehnička škola Rade Metalac , Dimitrija Tucovica bb, 16000 Leskovac
Vreme: 12:00 – 14:00

EVROPSKA NEDELJA STARTAPA – DETALJNA AGENDA

sew

Sa zadovoljstvom i ponosom vas obaveštavamo da su Udruženje preduzetnika grada Leskovca i predsednica Olivera Jović kao lokalna liderka zvanični koorganizatori Evropske nedelje startapa (Startup Europe Week 2016) u Leskovcu.

Evropska nedelja startapa je događaj koji se po prvi put organizuje u Evropi uz učešće i podršku Evropske Komisije. Od 1. do 5. februara 2016. partneri Evropske nedelje startapa širom Evrope predstaviće svoje gradove i regione, kao i sve relevantne i reprezentativne inicijative koje su razvijene ili se razvijaju u lokalnim ekosistemima.

UTORAK 02.februar

Panel 1: Preduzetnice i pristup finansijama

 Fokus ovog panela je da predstavimo stanje ženskog preduzetništva u Leskovcu i Srbiji, kao i da predstavimo finansijska sredstva dostupna preduzetnicama kroz postojeće fondove, odnosno kreditnu liniju po ugovoru za podršku ženama preduzetnicama koji su Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banka Intesa potpisale u Srbiji u okviru programa „Žene u biznisu“.

 Prostor: Dom zanatlija (Udruženje preduzetnika), Svetozara Markovića 23, 16000 Leskovac

Vreme: 12:00 – 14:00

12:00 – 12:15      Šta je Evropska nedelja startapa – Olivera Jović, koorganizatorka Evropske nedelje startapa za Leskovac

12:15 – 12:30      Izazovi ženskog preduzetništva u Južnoj Srbiji – Tatjana Nikolić, predsednica UPŽ Danica

12:30 – 13:00      Prezentacija kreditne linije EBRD i Banca Intesa – predstavnik/ca Banca Intesa

13:00 – 13:30      Pitanja i odgovori

13:30 – 14:00      Koktel / umrežavanje

SREDA 03.februar

Panel 2: Učeničko preduzetništvo i startap

 Fokus ovog panela je učeničko preduzetništvo i šanse koje se pružaju na međunarodnom tržištu u okviru inovativnih startapova.

Predavači su iskusni programeri, frilenseri i menadžeri, koji će svoje veliko znanje podeliti sa učenicima srednjih škola i zainteresovanim lokalnim liderima.

Prostor: Tehnička škola Rade Metalac , Dimitrija Tucovica bb, 16000 Leskovac

Vreme: 12:00 – 14:00

12:00 – 12:15      Šta je Evropska nedelja startapa – Olivera Jović, koorganizatorka Evropske nedelje startapa za Leskovac

12:15 – 12:35       Kako sa računarom i 30€ pokrenuti posao – Milorad Tošić, osnivač i potpredsednik E-Tvrđave,vlasnik WebEx-a.

12:35 – 12:55      Uspeh i pad jednog start-upa – Andreja Pejić, marketing specijalista, stručnjak za CEO i marketing kampanje

12:55- 13:15        Rad za svetsko tržište iz Srbije – Miloš Bošković, frontend inženjer u Truedash-u (startup iz Londona koji se bavi poslovnom analitikom). Usko specijalizovao AngularJS i Laravel .

13:15 – 13:35       Tvoja karijera u tvojim rukama – Goran Mladenović, menadžer  NiCAT-a (Niški klaster naprednih tehnologija), konsultant, trener i motivacioni govornik.

13:35 – 13:45     Predstavljanje učeničkih dostignuća, profesor i učenici Tehničke škole Rade Metalac

13:45 – 14:15      Pitanja i odgovori

ČETVRTAK, 04.februar

Panel 3: Pokrenimo Leskovac

Mesto : Skupština grada Leskovca,  Pana Djukica 9, 16000 Leskovac 

Vreme: 12:00 – 14:00

 Predstavljanje lokalnog preduzetničkog ekosistema i razgovor predstavnika lokalne samouprave sa preduzetnicima.

12:00 – 12:30       Šta je Evropska nedelja startapa – Olivera Jović, koorganizatorka Evropske nedelje startapa za Leskovac

12:30 – 12:45       Strateški razvoj i veza sa startap inicijativama – Gradonačelnik Dr.Goran Cvetanović

12:45 – 13:00       Ekonomski podsticaji – ALER- program menadžerka sektora za LER Jelena Zlatanović

13:00 – 13:15       Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga prezentacija realizovanih startap projekata

13:15 – 13:30     Razvojne šanse i mogućnosti – Načelnik okruga Božidar Stojiljković

13:30 – 14:00      Pitanja i odgovori

14:00 – 15:00     Koktel i umrežavanje

Pozivamo vas da prisustvujete panelima i iznesete svoje predloge za poboljšanje poslovnog okruženja u našem gradu .

Više informacija o događaju možete naći na adresi: http://startupeuropeweek.eu/

Kontakt:

Olivera Jović , ko-organizator za Leskovac

069/2797196

Leskovac@startupeuropeweek.eu

Evropska nedelja startapova: Preduzetnice i načini finansiranja poslovanja

Evropska nedelja startapa u Leskovcu počinje panelom pod nazivom „Preduzetnice i načini finansiranja poslovanja“ čiji će fokus biti predstavljanje stanja ženskog preduzetništva u Leskovcu i Srbiji, kao i prezentovanje finansijska sredstva dostupnih preduzetnicama kroz postojeće fondove.

Panel je prvi u seriji događanja kojima se obeležava Evropska nedelja startapa ‪ u Leskovcu. Od 1. do 5. februara 2016., partneri Evropske nedelje startapa širom Evrope predstaviće svoje gradove i regione, kao i sve relevantne i reprezentativne inicijative koje su razvijene ili se razvijaju u lokalnim ekosistemima.

olja_tnEvropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banka Intesa su 2015 potpisale ugovor o kreditnoj liniji u iznosu od 5 miliona evra za podršku ženama preduzetnicama u Srbiji u okviru programa „Žene u biznisu“ namenjenog zapadnom Balkanu, i ova kreditna linija biće prezentovana na panelu.

Panel će se održati u prostorijama Udruženja preduzetnika grada Leskovca (Dom zanatlija) sa početkom u 12:00. Na panelu će govoriti Olivera Jović, ko-organizatorka ENS za Leskovac i predsednica Udruženja preduzetnika, Tatjana Nikolić, predsednica Udruženja poslovnih žena Danica i predstavnik Banke Intesa.

Pozivamo sve zainteresovane preduzetnice da prisustvuju događaju.

Ukoliko ne budete u mogućnosti da prisustvujete, informacije će biti dostupne nakon panela u Udruženju preduzetnika.

Agencija za lokalni ekonomski razvoj i grad Leskovac dali su veliki doprinos održavanju ovog panela, kao i organizaciji i održavanju Evropske nedelje startapa u Leskovcu.

Više informacija o samom događaju na adresi http://startupeuropeweek.eu/

Leskovac: Na sajmu zapošljavanja 2000 ljudi traži posao

Šta reći: Dvanaesta godina sajmova zapošljavanja i sve više nezapošljenih.

Više o tome na lokalnom portalu juGmedia:

http://jugmedia.rs/na-sajmu-zaposljavanja-2000-ljudi-trazi-posao/